Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

SÄÄNNÖT
1 §

Yhdistyksen nimi on Ihaksin Erä ry
ja koti paikka Ylämaan kunta.
2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää jäsenilleen mahdollisimman laajat ja monipuoliset metsästysharrastusmahdollisuudet sekä harjoittaa omistamillaan ja vuokraamillaan metsästysmailla järkiperäistä metsästystä, riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää yhdistystoimintaa, luonnonsuojelua ja ampumaurheilua sekä muuta näitä edistävää yhteistoimintaa jota näissä säännöissä kutsutaan sidosryhmäyhteistyöksi.
3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;

2) verottaa riistaa kannan vuosituoton kulloinkin sallimissa rajoissa;

3) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, tarvittaessa järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa riistanistutuksia sekä metsästyksen valvontaa ja huolehtii järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

4) harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien, nuorison sekä sidosryhmien keskuudessa;

5) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja -kokeita;

6) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

7) voi hankkia omistukseensa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna toimintansa tukemiseksi arpajaisia;

8) voi kuulua jäsenenä tarkoituksensa toteuttamisen ja päämääriensä edistämisen kannalta tärkeisiin yhteisöihin ja sidosryhmiin;

9) tallentaa omaaja kotipaikkakuntansa metsästysperinnettä ja -tietoutta tulevien sukupolvien käyttöön;

10) yhdistys on Suomen Metsästäjäliiton ry:n Kymen riistanhoitopiirin jäsen.
4 §

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisten jäsenten lisäksi
kunniajäseniä, kunniapuheenjohtaja, ainaisjäseniä, kannattajajäseniä, maanomistajajäseniä, nuorisojäseniä, määräaikaisjäseniä, kilpailujäseniä ja koejäseniä.
Kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäseniä lukuun ottamatta jäsenet yhdistykseen otetaan kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemuksessa tulee olla kunnia-, ainais- tai varsinaisena jäsenenä yhdistyksessä ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus. Varsinaiseksi jäseneksi valituksi tulee henkilö, jonka johtokunta suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä enintään kahdella ei-äänellä hyväksyy. Varsinaiseksi jäseneksi valitsemisen edellytyksenä on anojan hyvä maine, aktiivinen kiinnostus metsästystä ja siihen liittyviä järjestötoimintoja kohtaan ja hyväksytty koejäsenyyskausi.
Kutsuminen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi tapahtuu johtokunnan esityksestä vuosi- tai syyskokouksessa. Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunnia-, maanomistaja- ja ainaisjäsenillä on yhdistyksessä äänioikeus.
5 §

Yhdistys voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajakseen ja kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen tai sen tarkoitusperiä merkittävästi edistäneen jäsenensä. Kunniapuheenjohtajia yhdistyksellä voi samanaikaisesti olla enintään yksi(1) ja kunniajäseniä enintään viisi (5). Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
 
 
 
 
6 §

Yhdistyksen ainaisjäseneksi voi johtokunta valita erillisen anomuksen perusteella hyvämaineisen ja toimeliaan varsinaisen jäsenen. Maksettuaan vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun on ainaisjäsen vapaa jäsenmaksuvelvoitteista.
Ainaisjäsenellä on yhdistyksessä samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.
7 §

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi johtokunta valita erillisestä anomuksesta yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja nuoriso- tai maanomistajajäsenen.
Kannattajajäseneksi johtokunta voi kutsua yhdistykseen entuudestaan kuulumattoman henkilön, jolla on erityisen merkittävät ansiot metsästysharrasteissa tai metsästykseen liittyvissä järjestötoimissa tai joka muutoin voi ansiokkaasti edesauttaa yhdistyksen toimintaa.
Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta. Lisäksi kannattajajäsenellä on yhdistyksen metsästysalueilla vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa pienriistan metsästysoikeus maksettuaan etukäteen kultakin metsästyspäivältä vuosittain määrättävää vierasmaksua vastaavan maksun. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa sekä oikeus ilman vierasmaksua kuulua yhdistyksen hirviseurueeseen ja suurpetojen metsästysseurueeseen, mutta ei oikeutta niiden kaataman saaliin jako-osiin.
Kannattajajäsenmaksun vahvistaa vuosikokous, erillistä liittymismaksua ei ole.
Yhdistykseen ennen näiden sääntöjen rekisteröintiä kuuluneiden kannattajajäsenten jäsenoikeudet säilyvät.
8 §

Yhdistyksen maanomistajajäseneksi voi johtokunta valita hyvämaineisen henkilön, joka vuokraa vastikkeetta yhdistykselle omistamiensa tai hallitsemiensa metsästysalueiden kaiken metsästysoikeuden sekä henkilön, joka erityisesti voi edistää yhdistyksen metsästysalueiden laajenemista tai säilymistä.
Maanomistajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus sekä yhdistyksen edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa. Lisäksi maanomistajajäsenellä on metsästysoikeus yhdistyksen metsästysalueilla vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa ja oikeus saaliinjako-osuuksin kuulua yhdistyksen hirvi- ja suurpetoseurueisiin.
Maanomistajajäsenmaksun vahvistaa vuosikokous.
Maanomistajajäsen on erotettava tai maanomistajajäsenyys muutettava jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi mikäli ko. metsästysalueiden omistusoikeus vaihtuu tai vuokrasopimus päättyy tahi vuokrasopimus olennaisesti supistuu oikeuksiltaan.
9 §

Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi johtokunta erillisestä anomuksesta valita 10-20-vuotiaita hyvämaineisia henkilöitä. Nuorisojäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta sekä yhdistyksen edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa. Nuorisojäsenellä on metsästysoikeus yhdistyksen metsästysalueilla vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa sekä oikeus kuulua yhdistyksen hirviseurueeseen ja suurpetojen metsästysseurueeseen, mutta ei oikeutta niiden kaataman saaliin jako-osiin.
Vuosittaisen nuorisojäsenmaksun vahvistaa vuosikokous, liittymismaksua ei ole. Nuorisojäsenyyden päättymisestä on johtokunnan tehtävä kokouspäätös sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin nuorisojäsen täyttää 20 vuotta. Tällöin nuorisojäsen on erotettava tai nuorisojäsenyys on jäsenen suostumuksella tai anomuksesta muutettava yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi.
10 §

Yhdistyksen koejäseneksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia, metsästystä ja siihen liittyviä järjestötoimintoja aktiivisesti harrastavia henkilöitä, joiden tarkoituksena on varsinaisiksi jäseniksi pyrkiminen. Jäsenanomuksessa tulee olla kunnia-, ainais-, tai varsinaisena jäsenenä yhdistyksessä ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus.
Koejäsenyys on johtokunnan harkinnan mukaan yhdestä kolmeen vuotta. Tämän jälkeen johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Koejäsenellä on yhdistyksen alueilla metsästysoikeus vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa ja kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta sekä yhdistyksen edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa.
Koejäsenyys ei oikeuta hirvieläinten ja suurpetojen metsästyksen saaliin jako-osiin.
Vuosittaisen koejäsenmaksun vahvistaa vuosikokous.
 
 
 
 
11 §

Yhdistyksen määräaikaisjäseneksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia metsästystä ja riistanhoitoa sekä niihin liittyviä järjestötoimintoja harrastavia henkilöitä. Määräaikaisjäsenyys on kahden (2) kalenterivuoden mittainen eikä se edellytä koejäsenyyttä.
Määräaikaisjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta sekä metsästysoikeus yhdistyksen metsästysalueilla vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön mukaisesti. Määräaikaisjäsenellä on oikeus kuulua yhdistyksen hirviseurueeseen ja suurpetojen metsästysseurueeseen, mutta ei oikeutta niiden kaataman saaliin jako-osiin.
Määräaikaisjäsenellä on oikeus edustaa yhdistystä kilpailu- ja kenneltoiminnoissa.
Määräaikaisjäsenyyden päättymisestä on johtokunnan tehtävä erottamispäätös jäsenyyskauden päättyessä tai muutettava se jäsenen anomuksesta tai suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi.
Vuosittaisen määräaikaisjäsenmaksun vahvistaa vuosikokous, liittymismaksua ei ole.
12 §

Yhdistyksen kilpailujäseneksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia metsästysharrastuksen kilpailutoimintoja harrastavia henkilöitä.
Kilpailujäsenellä ei ole metsästysoikeutta, mutta on yhdistyksen kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta sekä oikeus edustaa yhdistystä kilpailutoiminnoissa.
Vuosittaisen kilpailujäsenmaksun vahvistaa vuosikokous, liittymismaksua ei ole.
13 §

Maanomistaja-, kannattaja-, määräaikais- ja nuorisojäsenyys voidaan johtokunnan harkinnan mukaan lukea koejäsenyyttä korvaavaksi jäsenyydeksi ko. jäsenten mahdollisesti hakiessa yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

 
 
 
 
 
 
14 §

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä metsästäjätapoja. Varsinaiseksi jäseneksi liittyessään jäsen on velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, jotka yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää, pitämään luetteloa verottamastaan riistasta, tekemästään riistanhoitotyöstä, tekemistään riistakantahavainnoista sekä osallistumisestaan yhdistyksen eri toimintoihin sekä toimittamaan luettelot vuosittain tai tarvittaessa yhdistyksen johtokunnalle tai sen määräämälle luottamushenkilölle.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
15 §

Kunnia-, varsinaisilla, ainais- ja maanomistajajäsenillä on oikeus ottaa yhdistyksen metsästysalueille vieraaksi henkilökohtaisen metsästysvieraansa lunastamalla ennen metsästyksen alkamista nimeämälleen henkilölle vieraskortin.
Jäsenellä on oikeus lunastaa metsästyskauden aikana enintään kymmenen (10) vieraskorttia, ellei syyskokous määrää rajoita.
Mahdollisesta metsästyslupien myymisestä yhdistykseen kuulumattomille päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Yhdistyksen metsästysvieraikseen kutsumien henkilöiden vierasmaksusta päättää johtokunta tapauskohtaisesti etukäteen.
16 §

Yhdistyksen vuosittaiseen hirvieläinten ja suurpetojen metsästysseurueeseen pääsevät kaikki yhdistyksen jäsenet kilpailujäseniä lukuun ottamatta.
Hirvieläinten ja suurpetojen metsästyksen saaliin jako-osiin oikeutettuja ovat seurueeseen kuuluvat kunnia-, varsinaiset ja ainais- sekä maanomistajajäsenet, näitä oikeuksia voi johtokunta erityisten perusteiden niin vaatiessa metsästyskaudeksi kerrallaan laajentaa.
Hirvieläinten ja suurpetojen metsästys tapahtuu erillisten, vuosikokouksen vahvistamien metsästyssääntöjen mukaan.
>
 
 
 
 
17 §

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja määräyksiä tai lupaehtoja, hyviä metsästystapoja, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokousten tekemiä päätöksiä tai jättää jäsen- tai muut sääntöperusteiset maksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen johtokunta erottaa. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla asiasta johtokunnalle kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saannista.
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalla toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
18 §

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon vuosikokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsee puheenjohtajan ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuusi(6) muuta johtokunnan jäsentä, joista kaksi on vuosittain erovuorossa.
Johtokunnan jäsenen toimikausi voi kestää peräkkäin enintään kolme (3) kautta. Ensimmäisenä ja toisena vuonna erovuorossa olevat määrätään arvalla, tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan.
Yhdistyksen vuosikokous valitsee johtokuntaa avustamaan tarvittavat jaostot ja toimikunnat.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai henkilö, jolle johtokunta erikseen antaa siihen oikeuden, kukin yksin.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan on jätettävä yhdistyksen tilit viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 
 
 
19 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Johtokunta kutsuu yhdistyksen jäsenet kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kokouskutsulla tai sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

20 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi - helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärä sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa;

4) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

5) esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneella toimintakaudelta;

6) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

8) toimitetaan puheenjohtajanvaali ja johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

9) toimitetaan kahden varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;

10) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintakautta varten;

11) käsitellään toimintavuoden talousarvio, määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä päätetään yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määristä;

12) käsitellään mahdolliset metsästyssääntöasiat;

13) valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;

14) valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin;

15) valitaan henkilöt riistanhoitoyhdistyksen kokouksista estyneitä yhdistyksen jäseniä edustamaan;

16) käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

17) valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Metsästäjäliiton _____________________________ piiri ry:n kokouksiin ja päätetään niissä esitettävistä asioista;

18) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.
21 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään elokuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:


1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät sekä vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus;

4) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

5) esitellään uudet koejäsenet ja koejäseninä jatkavat jäsenet ja muut johtokunnan jäsenvalinnat;

6) todetaan jäsenyydestä luopuneet, ja mahdollisesti erotetut jäsenet;

7) todetaan jäsen- ja muut maksunsa maksaneiden ja maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet;

8) vahvistetaan yhdistyksen vierasoikeusjärjestelmä riistayksikkökiintiöineen alkavalle metsästyskaudelle, sekä päätetään alkaneen metsästyskauden metsästyssäännöistä;

9) päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista;

10) käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

11) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.
22 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa(1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

23 §

Yhdistys pitää luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.
24 §

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton ____________________________ piiri ry:n kanssa. Yhdistyksen tulee lähettää em. piirille sen pyytämät tiedot toiminnastaan. Toimintavuoden aikana tapahtuneista jäsen- ja toimihenkilömuutoksista on tehtävä ilmoitus em. piirille.
25 §

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä.
26 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseföreningen i Finland r.y:lle.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus Suomen Metsästäjäliiton ________________________________ piiri ry:lle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.
27 §

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty.


©2019 layout130 - suntuubi.com